Čestné prehlásenie

ALS Memoriál Jána Svočáka - Podtatranský krosový polmaratón

1) Účasť na podujatí

Prehlasujem, že nemám zdravotné problémy a že som dostatočne pripravený štartovať na tomto bežeckom podujatí, ktorého sa zúčastňujem dobrovoľne na vlastnú zodpovednosť. Oboznámil som sa s propozíciami podujatia  a na podujatí sa budem riadiť a rešpektovať organizačný poriadok a pokyny organizátorov. Som si plne vedomý toho, že nesiem všetku zodpovednosť a rizika spojené s mojou účasťou na tomto podujatí a za prípadnú škodu spôsobenú na zdraví alebo majetku, ktorá vznikne mne alebo ju spôsobím organizátorovi, partnerom podujatia či všetkým tretím osobám, ktoré sa podieľajú na podujatí. Prehlasujem, že v prípade zranenia alebo poškodenia svojho zdravia alebo majetku si túto škodu nebudem uplatňovať u organizátora a tretích osôb. 

2) Beh za plnej cestnej premávky

Vyhlasujem, že som oboznámený so zákonom č. 8/2009 Z. z. (Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov), najmä s nasledujúcimi paragrafmi:

§ 2 (1) Cestnou premávkou na účely tohto zákona sa rozumie užívanie diaľníc, ciest, miestnych komunikácií a účelových komunikácií.
§ 2 (2) Na účely tohto zákona sa ďalej rozumie:

  • f) účastníkom cestnej premávky je aj chodec pohybujúci sa pešo,
  • i) krajnicou je časť cesty od kraja vozovky po kraj cesty,
  • x) vozovkou je spevnená časť cesty určená predovšetkým na premávku motorových vozidiel

§ 52 (1) Chodec je povinný používať predovšetkým chodník, po ktorom sa chodí vpravo. Tam, kde chodník chýba, alebo je neschodný, chodí sa po ľavej krajnici; tam, kde nie je krajnica alebo kde je krajnica neschodná, chodí sa čo najbližšie pri ľavom okraji vozovky.
§ 52 (3) Chodci smú ísť po krajnici alebo po okraji vozovky najviac dvaja vedľa seba, ak tým najmä za zníženej viditeľnosti alebo za zvýšenej premávky neohrozia alebo neobmedzia cestnú premávku. Za zníženej viditeľnosti musí mať chodec idúci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev.
• § 53 (1) Pri prechádzaní cez cestu je chodec povinný prednostne použiť priechod pre chodcov, nadchod alebo podchod. Na priechode pre chodcov sa chodí vpravo. Chodec nesmie vstupovať na vozovku, ak prichádza vozidlo s právom prednostnej jazdy; ak sa chodec nachádza na vozovke, musí takémuto vozidlu bez meškania uvoľniť priestor na prejazd.
(3) Mimo priechodu pre chodcov sa smie cez vozovku prechádzať len kolmo na jej os. Chodci smú prechádzať cez vozovku mimo priechodu pre chodcov, len ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonútia ich vodičov na zmenu smeru alebo rýchlosti jazdy.
(4) Pred vstupom na vozovku sa chodec musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva, a len čo vstúpi na vozovku, nesmie sa tam bezdôvodne zdržiavať ani zastavovať. To platí na priechode pre chodcov i mimo neho.

3) Spracovanie osobných údajov

Ako dotknutá osoba v zmysle § 11 zákona č. 136/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov dávam svoj súhlas občianskemu združeniu Športuj srdcom o.z., IČO: 50817132, Terasová 15/627, Svit, 05921 na spracúvanie mojich osobných údajov na nižšie vymedzený účel. Pre účely tohto súhlasu sa pod pojmom „Podujatie“ rozumie ALS Memoriál Jána Svočáka – Podtatranský krosový polmaratón. Vymedzený účel: prihlasovanie a registrácia účasti na podujatí, spracovanie štartovnej a výsledkovej listiny podujatia, vytvorenie bežeckej zložky/konta (meno a priezvisko, titul, ulica, PSČ, štát, národnosť, dátum narodenia, pohlavie, emailový kontakt, telefonický kontakt, poisťovňa, spracovanie merania dosiahnutého času na podujatí, vyhodnotenia dosiahnutého času ako športového výkonu na podujatí, zverejnenie dosiahnutého času na internetových stránkach a iných sociálnych sieťach. Taktiež dávam súhlas na spracovanie osobných údajov za účelom zaslania výsledkov ako aj informačných či organizačných pokynov a propozícií na e-mailovú adresu, respektíve telefónne číslo pred, počas a po podujatí. Súhlasím, že moje osobné údaje môžu byť poskytnuté všetkým tretím stranám, partnerom a sponzorom organizátora. Taktiež dávam plné právo organizátorom zdieľať moje fotky z podujatia na internetové stránky, sociálne siete pre všetky tretie strany, či partnerom a sponzorom organizátora.

Súhlas vydávam dobrovoľne podľa zákona č. 136/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

4) Zmena v štartovnej listine

Po zaplatení štartovného na poduajtie „ALS charitatívny beh – memoriál Jána Svočáka“ nebude možné vrátiť štartovný poplatok! Taktiež nebude možné presunúť štartovné na iného bežca. Zaplatené štartovné v prípade neúčasti na podujatí prepadne v prospech charitatívnej zbierky pre obdarované osoby.

5) Práva organizátorov

Organizátori si vyhradzujú právo na zmenu a doplnenie organizačného poriadku, pokynov, propozícií podujatia, či zrušenie preteku. 

6) Prehlásenie účastníka

Poskytnutím osobných údajov pri registrácii na podujatie, účastník vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú správne, pravdivé a aktuálne, v opačnom prípade zodpovedá za prípadnú škodu, ktorú uvedením nesprávnych, nepravdivých alebo neaktuálnych údajov môže Organizátorovi podujatia spôsobiť.